GARANTIEVOORWAARDEN THE CAVEMAN GRILL 2022

1. The Caveman Grill: The Caveman Grill geeft garantie tegenover voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product bij een erkende handelaar heeft gekocht (de ‘garantie’) en die de garantie heeft geregistreerd zoals vereist. Deze garantie geldt zolang de oorspronkelijke koper The Caveman Grill of het gedekte onderdeel in eigendom heeft.

2. METALEN ONDERDELEN: Alle metalen, roestvast-stalen, en corten-stalen onderdelen van The Caveman Grill, hebben de standaard fabrieksgarantie van twee (2) jaar voor de oorspronkelijke koper.
Metalen, roestvast-stalen en corten-stalen materialen kunnen echter worden aangetast door oppervlaktekrassen, extreme hitte of blootstelling aan stoffen en buitengewone omstandigheden die niet tot het gewone gebruik behoren. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon en zout zijn enkele van de stoffen die boven vernoemde materialen kunnen aantasten. Om deze redenen worden voor de garantie op metalen, roestvast-stalen en corten-stalen onderdelen cq materialen GEEN KRASSEN, DEUKEN, ROEST, OXIDATIE, VERVAGING, VERKLEURING of andere onvolkomenheden gedekt, tenzij deze leiden tot defecten in de constructie of van essentiële onderdelen van The Caveman Grill, waardoor The Caveman Grill niet meer naar behoren kan functioneren.

3. NIET-METALEN ONDERDELEN: Alle overige niet-metalen onderdelen van The Caveman Grill, zoals de velgen/banden, houten rekjes, vuurvaste stenen en beschermhoes, hebben de standaard fabrieksgarantie van twee (2) jaar voor de oorspronkelijke koper. Voormelde niet-metalen onderdelen zijn echter onderhevig aan normale slijtage, hetgeen niet valt onder de garantie.

4. DEKKING VOLGENS DE GARANTIE: Oorspronkelijke onderdelen van The Caveman Grill waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten hebben en die gedekt zijn door deze garantie, worden naar keuze van The Caveman Grill vervangen dan wel, voor zover mogelijk, gerepareerd.

5. DIVERSEN: Andere onderdelen of accessoires van The Caveman Grill die bij een door The Caveman Grill erkende handelaar zijn aangeschaft, kunnen ook verschillende garanties hebben – zie het specifieke artikel voor details.
OPGELET: Plaats The Caveman Grill niet rechtstreeks op, onder, of in de buurt van een mogelijkerwijs brandbaar oppervlak waaronder bijvoorbeeld plankenvloer, afdak, (tijdelijke) overkapping, tafel, plant/boom of anderzijds makkelijk ontvlambare zaken, aangezien dit de garantie tenietdoet en The Caveman Grill uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst. Gebruik geen aanstekervloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in The Caveman Grill. Dit kan tot schade of letsel leiden. Zie voor veiligheidstips in de gebruikers handleiding op www.thecavemangrill.nl. Het gebruik van The Caveman Grill geschiedt met brandhout (open vuur) en dus komen vlammen doorgaans hoger dan bij een gewone bbq/grill.

6. WAT NIET IS GEDEKT: deze garanties zijn gebaseerd op normaal huishoudelijk gebruik en onderhoud van The Caveman Grill. Commercieel gebruik door bijvoorbeeld cateraars, restaurants, slagerijen, verhuurbedrijven en dergelijke toepassingen zijn uitgesloten van garantie. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade, breuk, vervorming of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen, verkeerde montage, onjuiste ondersteuning/plaatsing, een brandbaar oppervlak onder het onderstel, commercieel gebruik, wijzigingen, door klant gedane aanpassingen, nalatigheid of misbruik, onjuiste verzorging/reiniging, normale en redelijke slijtage, of natuurrampen.

7. TENIETDOEN VAN DE GARANTIE: Alle niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan The Caveman Grill doen de garantie teniet. Hieronder valt het ruw of onzorgvuldig vervoer, boren van gaten of het aanpassen van onderdelen; gebruik van onderdelen niet bestemd voor The Caveman Grill; of gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier dan zoals bedoeld door de leverancier.
Wijzigen of vervangen van inwendige onderdelen, zoals de vuurvaste stenen of het rooster, doet de garantie teniet, en The Caveman Grill wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt. Strijdig handelen met artikel 5 hierboven zal tevens de garantie teniet doen en The Caveman Grill wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade af.
CAVEMAN GRILLS EN VERWANTE PRODUCTEN DIE AANGESCHAFT ZIJN BIJ NIET-ERKENDE VERKOPERS, NIET-ERKENDE DERDEN OF NIET-ERKENDE RETAILKANALEN WORDEN NIET GEDEKT DOOR DEZE GARANTIE.

8. BEPERKINGEN: Deze garantie is niet overdraagbaar. Er zijn geen andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, behalve zoals specifiek vermeld in deze garantie of zoals vastgelegd in de wet. The Caveman Grill machtigt geen enkele persoon of vertegenwoordiger om verplichtingen of aansprakelijkheid voor The Caveman Grill op zich te nemen of te aanvaarden in verband met de verkoop van The Caveman Grill of andere aanverwante producten.
Garanties, schriftelijk, mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, worden niet gegeven aan personen die het product krijgen van een andere bron dan The Caveman Grill.

9. DEKKINGSDATUM: De garantiedekking vangt aan vanaf moment van aflevering The Caveman Grill aan de oorspronkelijke koper.

10. GARANTIECLAIMPROCEDURE: Aanspraak op garantie dient schriftelijk te worden ingediend bij Caveman Industries BV, t.a.v. Directie, Rijksstraatweg 151, 1396JK te Baambrugge. Een factuur in combinatie met een bewijs van betaling, is vereist om een garantieclaim in te dienen. Wij verzoeken u het probleem of het defecte onderdeel (foto) nauwkeurig te omschrijven. Voor garantiedoeleinden is een oorspronkelijke koper de persoon wiens naam op de factuur staat en die de vereiste The Caveman Grill-garantie heeft geregistreerd.

11. VERZENDING EN LEVERING: The Caveman Grill is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/importrechten, BTW of andere geheven belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retournering, tenzij dit expliciet in deze garantiebepaling is opgenomen of anderzijds schriftelijk is goedgekeurd door The Caveman Grill.

12. VERTRAAGDE OF NIET-NAKOMING:
The Caveman Grill is niet aansprakelijk voor niet- (of vertraagde) nakoming van de garantieverplichtingen, veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van The Caveman Grill, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

13. DE VERPLICHTINGEN Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze zoals hier bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of afgeleide aansprakelijkheden of stilzwijgende garanties van The Caveman Grill.

14. DE GARANTIE REGISTREREN: De garantie kan geregistreerd worden per e-mail (info@thecavemangrill.nl) bij The Caveman Grill binnen 1 maand na aflevering. Indien u The Caveman Grill niet registreert, of uw aankoop niet registreert op een andere manier die The Caveman Grill ter beschikking stelt, geldt de garantie niet. Als u een gedrukt formulier nodig heeft om in te sturen, kunt u contact opnemen met The Caveman Grill via info@thecavemangrill.nl. De hier gespecificeerde garanties bevatten al uw wettelijke rechten volgens de garantie van The Caveman Grill.