ALGEMENE VOORWAARDEN THE CAVEMAN GRILL

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Caveman Industries BV: onder de handelsnaam ‘The Caveman Grill’ gevestigd aan Rijksstraatweg 151, 1396 JK, te Baambrugge, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 23091418.
De website: de website van The Caveman Grill: www.thecavemangrill.nl.
Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen The Caveman Grill en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden.
Klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een natuurlijk persoon, een bedrijf of beroep, die met The Caveman Grill een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie The Caveman Grill een aanbieding doet of offerte maakt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Caveman Grill en de klant.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 2 – Adres The Caveman Grill

The Caveman Grill
Rijksstraatweg 151
1396 JK Baambrugge

Tel: +31 6 51216207
Email: info@thecavemangrill.nl
www.thecavemangrill.nl

KvK nummer: 66248027
Btw-nummer : NL856461647B01

ARTIKEL 3 – Algemeen

3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The Caveman Grill en een klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Caveman Grill, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.
3.3 Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met The Caveman Grill zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 – Bestellingen en Aanbiedingen

4.1 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is The Caveman Grill daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Caveman Grill anders aangeeft.
4.2 Prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
4.3 Een bestelling bindt de klant tot nakoming.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Caveman Grill niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4.6 Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode zoals aangegeven op de website.
4.7 The Caveman Grill kan niet worden gehouden aan prijzen vermeld op de website. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.
4.8 The Caveman Grill kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen The Caveman Grill en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond door het orderformulier te ondertekenen en een orderbevestiging is gestuurd door The Caveman Grill.
5.2 Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
5.3 The Caveman Grill blijft eigenaar van verkochte producten zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. Bij niet betaling zullen de werkelijke vervoerskosten van heen- en retourbezorging doorberekend worden.
5.4 De klant zal voor zorgvuldige behandeling zorgdragen en zal het product niet aan derden afstaan of in onderpand afgeven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 6 – Levering

6.1 De leveringstermijn is opgenomen in de orderbevestiging en kan per bestelling verschillen; The Caveman Grill streeft ernaar om een leveringstermijn van 4 weken te hanteren.
6.2 The Caveman Grill is een handgemaakt product. Mocht er vertraging optreden in de levertijd dan behoudt The Caveman Grill zich het recht voor een nadere termijn te stellen om alsnog te leveren.
6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt The Caveman Grill de wijze van verzending.
6.4 De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden.
De overeengekomen prijs wordt in dat geval vermeerderd met 50 euro extra verzendkosten, deze extra kosten dienen voorafgaande de levering te zijn voldaan.
6.5 Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van The Caveman Grill is bijgeschreven.
6.6 Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling uit meerdere onderdelen bestaat en niet in één keer kan worden bezorgd, wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:
a. een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd;
b. de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden na-geleverd, de extra kosten hiervoor bedragen € 15,= .

ARTIKEL 7 – Bezorging

7.1 Tenzij anders is overeengekomen bepaalt The Caveman Grill de wijze van bezorging van alle te leveren artikelen. Onder deze bezorging wordt verstaan dat artikelen tot aan de voordeur (begane grond) worden bezorgd.

ARTIKEL 8 – Bestellingen retourneren/ annuleren

Op al onze bestellingen is het herroepingsrecht voor consumenten van toepassing (uitgezonderd zakelijke aankopen).

8.1 Bestelling Annuleren (voor levering)
Een door u geplaatste bestelling bij The Caveman Grill via www.thecavemangrill.nl kan, al dan niet na levering, zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden binnen 14 dagen na ontvangst van het product (dan wel na bestelling). Als de klant na bestelling, al dan niet via de webwinkel, een product retour wil sturen, is de klant verplicht contact op te nemen met The Caveman Grill via info@TheCavemanGrill.nl en het product door The Caveman Grill tegen betaling van EUR 50,= op te laten halen.
LET OP: Stuur NOOIT zelf een product retour naar The Caveman Grill.
8.2 Voorwaarden voor retourzending:
• Het product dient geheel compleet en in de originele, ongebruikte staat te zijn;
• Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
• Het product mag niet beschadigd zijn;
• Meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
• Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
• Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest.
LET OP: Deze annuleringsregeling geldt niet voor speciaal bestelde artikelen, zie hiervoor ‘Klant specifieke aankopen’ (art. 8.3). Indien The Caveman Grill niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.
8.3 Klant specifieke aankopen
Sommige artikelen die door The Caveman Grill worden verkocht, worden klant specifiek besteld. Hieronder vallen met name producten die op naam gegraveerd (gepersonaliseerd) zijn en daardoor niet meer in de voorraad opgenomen kunnen worden. Deze artikelen kunnen niet door de koper worden geannuleerd en ook de afkoelingsperiode is niet van toepassing voor deze artikelen.

ARTIKEL 9 – Garantie

9.1 The Caveman Grill garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook, een en ander zoals gespecificeerd in ‘Garantievoorwaarden The Caveman Grill’.
9.2 De onder 9.1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
9.3 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

ARTIKEL 10 – Onderzoek en retouren

10.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan The Caveman Grill te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van de aankoopbon en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan The Caveman Grill met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaald.
10.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig een tekort wordt gemeld, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van The Caveman Grill en op de wijze zoals door The Caveman Grill aangegeven.

ARTIKEL 11 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd door ondertekening van de pakbon en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde wordt gebracht.

ARTIKEL 12 – Betaling

12.1 Betaalwijze:
Het overeengekomen totaalbedrag tussen de klant en The Caveman Grill dient op de bankrekening van The Caveman Grill te zijn bijgeschreven alvorens The Caveman Grill tot levering overgaat.
12.2 Terugstorting:
a. Wanneer wordt besloten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het product nog niet is geleverd, dan zal The Caveman Grill het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag (dan wel deelbedrag) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.
b. Wanneer wordt besloten de overeenkomst te ontbinden en het product inmiddels is geleverd, dan zal The Caveman Grill het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten, gerekend vanaf het moment dat het product door The Caveman Grill retour is genomen.
12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.
12.4 In geval van wanbetaling van de klant heeft The Caveman Grill behoudens wettelijke beperkingen, het recht de kosten ter incasso in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Plaats The Caveman Grill niet rechtstreeks op, onder, of in de buurt van een mogelijkerwijs brandbaar oppervlak waaronder bijvoorbeeld plankenvloer, afdak, (tijdelijke) overkapping, tafel, plant/boom of anderzijds makkelijk ontvlambare zaken, aangezien The Caveman Grill uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst. Gebruik geen aanstekervloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in The Caveman Grill. Dit kan tot schade of letsel leiden. Zie voor veiligheidstips in de gebruikers handleiding op www.thecavemangrill.nl. Het gebruik van The Caveman Grill geschiedt met brandhout (open vuur) en dus komen vlammen doorgaans hoger dan bij een normale grill op houtskool of gas.
13.2 Indien het door The Caveman Grill geleverde product gebrekkig is, dan geldt de aansprakelijkheid zoals vermeld in onze garantievoorwaarden dan wel zoals die geldt onder artikel 6:185 BW. Gevolgschade of indirecte schade wordt uitgesloten.
13.3 Slechts wanneer de producent/ fabrikant van een gebrekkig product wettelijk aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van The Caveman Grill beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
13.4 Onverminderd het bovenstaande is The Caveman Grill niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
13.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Caveman Grill of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 14 – Overmacht

14.1 The Caveman Grill is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien The Caveman Grill daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Caveman Grill geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Caveman Grill niet in staat is de verplichtingen na te komen.
14.3 The Caveman Grill heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Caveman Grill zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 (vier) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, echter eventueel vooraf gedane betalingen worden alsdan geretourneerd.
14.5 Voorzover The Caveman Grill ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Caveman Grill gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte naar rato te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 – Klachten

15.1 The Caveman Grill beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd worden ingediend bij The Caveman Grill, nadat constatering van de gebreken.
15.3 Bij The Caveman Grill ingediende klachten worden voor zover mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Caveman Grill binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16 – Geschillen

16.1 Op overeenkomsten tussen The Caveman Grill en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

ARTIKEL 18 – Persoonsgegevens

18.1 The Caveman Grill zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een privacy verklaring.
18.2 The Caveman Grill neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

ARTIKEL 19 – Intellectueel eigendom

19.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij The Caveman Grill, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
19.2 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van The Caveman Grill, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.